Rocky Mountain, Grand Teton, and Yellowstone National Parks 2005 - Zoltán Sylvester
Jackson, Wyoming

Jackson, Wyoming

grand teton npwyoming